Corruption at the Vietnamese border

When traveling in Vietnam, we were exposed to corruption. We contacted several authorities including Central Department of Vietnam Customs and Ms. Marilyn Pizzaro and Mr. Joachim Pohl on behalf of Anti-Corruption Initiative for Asia-Pacific. Since we have received no satisfying reply so far and since we do not know where to report it elsewhere, we have created this page. Here is a report of the event as it happened at the Vietnamese border:

On 21 of September 2006 early morning, me, my girlfriend and a colleague of mine were crossing the borders from Laos to Vietnam (Nam Phao / Cau Treo). We were traveling on a regular bus line from Vientiane (Laos) to Danang (Vietnam) with a valid Vietnamese multiple-entry visa. The crossing on the Laos side passed with no problems. When checking in at the Vietnam officials, we were, however, asked for a bribe - $1 per 1 stamp in the passport by the customs officer.

Me and my girlfriend have been living in Saigon for more than nine months. We had traveled several times out from Vietnam and coming back before and had never been asked for money on our arrival to Vietnam. Knowing that, we refused to pay the bribe but the officials refused to return our (already stamped!) passports. Later on we agreed on paying the requested amount as long as the officials give us the receipt. Again, they refused to return our passports; moreover the amount had to be paid in USD (and not in Vietnam Dongs). When we warned them it is not legal to ask for money and that we would report their behavior, they took off ID cards from their uniforms so we could not identify them easily. Also, we weren't the only foreigners exposed to the bribery - not speaking about hundreds of Vietnamese citizens paying more-or-less automatically 10 000 VND per passport. Seems, however, we were the only upset ones.

Since our bus was waiting and we could not linger any longer, we were made to pay the bribe. Although the situation was not easy, we were able to write down the ID of one of the customs officers (probably a superior one) and also we took several pictures of these officials. On the pictures is apparent they are taking money (USD) while having no ID on their uniforms.

We can provide all this information along with our testimony and we are prepared to do it. Although we know that this case of bribery was neither serious nor great, we still feel we must fight it and prevent others from being exposed to it. The only thing we do not know is where to report this case of corruption.

Anyone who knows where to report this case so it has any effect, please, sends an e-mail to us, thanks.

Below are the pictures we took during our argument at the Vietnamese border.

Korupce na vietnamských hranicích

Během našich cest po Vietnamu jsme se setkali s korupcí. Kontaktovali jsme několik úřadů včetně Vietnamského generálního ředitelství cel, a slečnu Marilyn Pizzaro a pana Joachima Pohla, kteří pracují v zastoupení Antikorupční iniciativy pro Asii a Pacifik. Protože jsme dosud neobdrželi žádnou uspokojivou odpověď a protože sami nevíme, kde jinde případ korupce oznámit, vytvořili jsme tuto stránku. Zde je přesný popis toho, co se seběhlo na vietnamských hranicích:

21.září 2006 ráno jsme já, moje přítelkyně a můj kolega přecházeli hranice z Laosu do Vietnamu (hraniční přechod Nam Phao / Cau Treo). Jeli jsme pravidelnou linkou z Vientiane (Laos) do Danangu (Vietnam) s platnými vízy dovolujícími několika-násobný vstup. Přechod hranic na Laoské straně proběhl bez problémů, když jsme však odevzdali naše pasy vietnamským celníkům, byli jsme jimi vyzváni k zaplacení úplatku - 1 dolar za razítko do pasu.

S přítelkyní žijeme v Saigonu už více jak devět měsíců. Vzhledem k tomu, že jsme za tuto dobu několikrát cestovali přes hranice a nikdy po nás celníci při návratu zpět nepožadovali peníze, odmítli jsme úplatek zaplatit. Celníci nám však odmítli vrátit naše (již orazítkované!) pasy. Později jsme se zaplacením souhlasili, ale pouze pod podmínkou, že nám k pasům vydají i potvrzení o zaplacené částce. Nesouhlasili a odmítli nám vydat pasy, navíc poplatek musel být zaplacen v dolarech (a ne ve vietnamských dongách). Když jsme je upozornili, že není legální požadovat úplatu za razítka a že celou událost oznámíme, sundali si z uniforem cedulky s označením, abychom je nemohli snadno identifikovat. Nebyli jsme jediní cizinci, po kterých byl požadován úplatek - a to nemluvě o stovkách Vietnamců, kteří platili 10 000 VND víceméně automaticky. Byli jsme však jediní, co protestovali.

Protože náš autobus byl již odbaven a my jsme se nemohli déle zdržovat, byli jsme nakonec nuceni úplatek zaplatit. I v takto nelehké situaci jsme si stihli opsat číslo jednoho z celníků (podle hvězdiček nejspíš nadřízeného) a dokonce jsme celníky při braní úplatků vyfotografovali. Na obrázcích je vidět, jak celníci berou peníze (dolary) a zároveň nemají připevněné ID na svých uniformách.

Můžeme poskytnout veškeré údaje včetně našich svědectví a jsme připraveni tak učinit. Ačkoli víme, že tento případ korupce nebyl nikterak vážný, myslíme si, že je třeba se jakékoli korupci aktivně bránit a jednou provždy se jí zbavit. Bohužel nevíme, kde bychom měli tento případ korupce oznámit.

Prosíme každého, kdo ví, kde oznámit případ korupce, aby to mělo nějaký dopad, ať nám pošle e-mail.

Dole jsou fotografie, které jsme pořídili během naší diskuze s celníky na hranicích.


Customs officer #1 taking a bribe from tourists
Celník č. 1 si bere úplatek od turistů

Customs officer #1 with no ID
Celník č. 1 bez identifikační karty

Customs officer #1 with no ID
Celník č. 1 bez identifikační karty

Several customs officers ignoring our request to return our passports
Celníci ignorující naše žádosti na vrácení pasů

Superior customs officer with ID CH 1298 taking the bribe. Only then we received our passports.
Nadřízený celník s číslem CH 1298 si bere úplatek a dává nám naše pasy.

We spoke mainly with the customs officer #1 and the superior customs officer but in the room was around 4-5 other officers. Although all of them eventually took off their IDs, we still managed to write down the ID of the superior customs officer (his mistake was he was too scared to take it off in front of us, he hid at the back room to do so but it was already too late for him). When we showed him we wrote down his ID, his face got furious. His ID is CH 1298.

To make the picture complete, here is 10 Golden Rules of Vietnamese customs officers as they are listed at Central Department of Vietnam Customs.

Each Vietnamese customs officer must respect the following ten regulations:

For the enterprises and entry passengers, must:

 1. Be polite in communication.
 2. Be dedicated and equal on duty.
 3. Be prompt and accurate in working.
 4. Understand and share the difficulties.
 5. Consider the enterprises and entry and exit passengers as partners.

For oneself

 1. Have a thorough grasp of the laws, and be proficient in profession.
 2. Obey the laws and rules of work.
 3. Dress neatly and politely.
 4. Don’t accept any illegal benefits.
 5. Uphold the tradition and honor of the industry.

Written in Ho Chi Minh City, 30 September 2006.

Mluvili jsme hlavně s celníkem č. 1 a jeho nadřízeným celníkem, ale v místnosti bylo celkem asi 4-5 dalších celníků. Ačkoli si časem všichni sundali své identifikační karty, zapsali jsme si číslo nadřízeného celníka (udělal tu chybu, že se styděl si sundat kartu před námi, když pak odešel do zadní místnosti, bylo už moc pozdě). Vypadal dost nazlobeně, když jsme mu ukázali, že máme jeho číslo opsané. To číslo bylo CH 1298.

Pro úplnost zde uvádíme desatero vietnamského celníka, jak je uvedeno na stránkách Vietnamského generálního ředitelství cel.

Každý vietnamský celník musí dodržovat těchto deset nařízení:

Pro pocestné:

 1. Mluv s nimi zdvořile.
 2. Věnuj se jim naplno a chovej se ke všem spravedlivě.
 3. Pracuj bezchybně a bez prodlev.
 4. Pokus se pochopit jejich těžkosti.
 5. Jednej s nimi jako s partnery.

Pro celníka:

 1. Měj na paměti zákony a chovej se profesionálně.
 2. Řiď se zákony a pravidly profese.
 3. Buď slušně oblečený a upravený.
 4. Nepřijímej žádné nezákonné příspěvky.
 5. Obhajuj tradici a čest řemesla.

V Ho Či Minově městě, 30. září 2006.

Petr Panuska, Petra Oudesova, Robert Machacek

Number of visitors since 30/Sep/2006: 2711
Last change on: Tue 03/Oct/2006