Věříme, že nejdůležitější částí libovolného předmětu je naučit se něco nového a prozkoumat, jak věci fungují. Ale abychom vám mohli zapsat známku, musíme Vás taky vyzkoušet, abychom ověřili, co umíte.

Závěrečnou známku udělíme, pokud získáte dostatečný počet bodů z úkolů v průběhu semestru a pokud složíte závěrečnou zkoušku.

Závěrečná zkouška se bude konat v počítačové učebně a bude se skládat z podobných úkolů, jaké byly zadány v průběhu semestru. Jedná se o celkovou kontrolu základních znalostí a dovedností získaných v tomto předmětu a hodnotí se pouze jako splnil nebo nesplnil.

Úspěšné složení této zkoušky je podmínkou pro získání zápočtu.

Účast na zkoušce je možná jen pokud již máte dost bodů na splnění předmětu (ale se zápisem známky počkáme až po posledním deadline, takže si můžete známku vylepšit ještě po zkoušce).

Skutečná známka je pak určena na základě počtu bodů získaných z různých úloh zadaných v průběhu semestru.

Úlohy jsou obvykle poměrně krátké (přece jen se jedná o úvodní předmět), ale jejich množství je poměrně vysoké: na každý týden budou nové úlohy.

Vlastní úlohy jsou dvojího druhu: před cvičením a po cvičení.

Úlohy před cvičením je třeba dokončit před příchodem na cvičení a vyžadují, abyste se do jisté míry učili sami.

Úlohy zadané po cvičení slouží k ověření, že jste tématu důkladně porozuměli (tj. až poté, co jsme téma podrobněji probrali na cvičení). Materiál k samostudiu poskytne dostatek informací k dokončení obou typů úloh najednou. Důrazně však doporučujeme počkat až po cvičení s plněním druhých úloh, protože jen tak budete moci uplatnit znalosti získané během cvičení a tím posílit vaše porozumění daného tématu.

Oba typy úloh musí být odevzdány před deadlinem.

Úkoly jsou dále rozděleny do pěti velkých skupin, které pokrývají pět hlavních témat probíraných v tomto předmětu. Jedná se o (1) skriptování v shellu (shell), (2) verzování zdrojového kódu pomocí Gitu a GitLabu (git), (3) základní vývojové nástroje (devel), (4) základní administrátorské úlohy (admin) a (5) síťování (net).

Vyžadujeme, abyste měli alespoň polovinu bodů z každé skupiny.

Každá skupina je za 500 bodů. Poslední úloha na shell je na cvičení 10, poslední pro admin a net na 13. cvičení a poslední úlohy do skupiny devel a git jsou na cvičení 14.

Budeme vždy hodnotit vaše řešení v době termínu odevzdání (tj. podíváme se na stav vašeho projektu v době deadline a tento stav použijeme při sběhnutí testů a počítání bodů). Lze tedy odevzdat nedokončená řešení, množství commitů (verzí, nad kterými jsou spuštěny testy) není omezeno (ale, prosím, nepoužívejte GitLab jako vaše vývojové prostředí).

Celková známka je pak spočtena z celkového součtu. Známka dobře bude zapsána za alespoň 50% (součtu), známka velmi dobře za 70 a více procent a výborně za více jak 85%.

Důvody pro tento systém jsou ve skutečnosti velmi jednoduché. Úlohy, které se nezapočítávají do konečné známky mnoho studentů často ignoruje nebo je lidově řečeno odfklákne. Mnoho studentů má také tendenci předčasně ukončit předmět poté, co nasbírají dostatek bodů k získání zápočtu, a tak některá témata zcela vynechají. Pokud jde o závěrečnou zkoušku, tak chceme zajistit, abyste byli schopni řešit úlohy, když jste na ně zcela sami, bez jakékoli (byť malé) pomoci kolegů nebo internetových fór.

Pokud se setkáme s jakoukoli formou podvádění (ať už se jedná o kopírování z internetu nebo použití řešení vašich kolegů) tak předmět nedokončíte. Další podrobnosti o povolených a zakázaných formách spolupráce naleznete v průvodci předmětem.

Hodnocení je nahráváno do Wiki ve vašich projektech, v podstromu Grading.

Snažíme se udržet informace o hodnocení stručné a k věci. Pokusy o obcházení – např. přehnaně formalistickou interpretací pravidel – budeme penalizovat.