Důležité

Zápočtový test bude v pátek 19. ledna od 9.00 v SU1.

O předmětu

V zimním semestru 2017/2018 se přednášky z předmětu Operační systémy konají každý týden ve čtvrtek od 10:40 do 12:10 v posluchárně S9. Cvičení se konají podle níže uvedeného harmonogramu typicky každý druhý pátek od 9:00 do 10:30 v laboratoři SU2.

K výměně informací mezi studenty a vyučujícími je určen mailing list. Pro dotazy a připomínky týkající se výuky používejte prosím přednostně tento mailing list. Pokud máte dotaz nebo připomínku, kterou nechcete posílat do mailing listu, můžete použít také následující emaily:

 • Petr Tůma, tuma<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 • Vojtěch Horký, horky<at-sign>d3s.mff.cuni.cz

Studijní materiály

Harmonogram cvičení

Náplň Materiály Lichý týden
(17aNSWI004x01)
Sudý týden
(17aNSWI004x02)
Náplň cvičení, požadavky Agenda,
prostředí sem. úloh,
Kalisto pro cv. 6
6. října 2017 v SU2 (spojené cvičení)
Prostředí semestrálních úloh 13. října 2017 v SU2 (spojené cvičení)
Opakovací cvičení (SSH, make, GCC, ...) Slajdy 13. října 2017 v SU2 od 8:00 (spojené cvičení)
První téma semestrální úlohy: Správa paměti Rozšířené zadání 20. října 2017 27. října 2017
Druhé téma semestrální úlohy: Virtuální paměť Rozšířené zadání 3. listopadu 2017 10. listopadu 2017
Třetí téma semestrální úlohy: Synchronizace Rozšířené zadání 1. prosince 2017 24. listopadu 2017
Čtvrté téma semestrální úlohy: Systémová volání Rozšířené zadání 15. prosince 2017 8. prosince 2017
Páté téma semestrální úlohy: Ovládání zařízení Rozšířené zadání 5. ledna 2018 12. ledna 2018
Šesté (mimořádné) cvičení zrušeno
Zápočtový test 19. ledna 2018, SU1, 9:00-11:00

Náplň cvičení

Na každém cvičení obdrží studenti zadání jedné semestrální úlohy. Cílem semestrální úlohy je obvykle vhodně rozšířit dodanou implementaci jednoduchého operačního systému běžícího v prostředí simulátoru procesoru MIPS R4000. Jednotlivé úlohy se vážou k jednomu z pěti témat a každé téma se týká vždy jednoho specifického aspektu funkcionality operačních systémů (např. správa paměti nebo synchronizace). Upřesnění témat a odkazy na vhodné studijní materiály budou zveřejněny s předstihem pomocí mailing listu a na přednášce.

Pokud se studentovi podaří danou semestrální úlohu úspěšně vyřešit a odevzdat prezenčně do konce cvičení, na kterém mu byla úloha zadána, považuje se pro něj dané téma za splněné.

Pokud se studentovi úlohu nepodaří na cvičení úspěšně vyřešit a odevzdat, má možnost samostatně vypracovat rozšířené zadání daného tématu. Rozšířené zadání bude zveřejněno s předstihem pomocí mailing listu a na přednášce. Pokud toto rozšířené zadání student úspěšně vyřeší a odevzdá do 14 dnů od zveřejnění, považuje se pro něj dané téma za podmíněně splněné.

Studenti vypracovávají svá řešení samostatně s využitím studijních materiálů a obvyklé dostupné dokumentace. Prezenčně na cvičení a dále na základě emailové dohody je studentům k dispozici konzultace se cvičícím. Spolupráce mezi studenty či využívání cizích zdrojových kódů nebo sbírek řešených příkladů však není povolena – autorem veškerého odevzdaného zdrojového kódu, který má být hodnocen, musí být výhradně daný student.

Rozhodnutí o tom, zda řešení semestrální úlohy odevzdané studentem je dostatečné pro splnění nebo podmíněné splnění daného tématu, je plně v kompetenci cvičícího. Při hodnocení řešení cvičící vychází primárně z kritérií popsaných v zadání semestrální úlohy (nutné vlastnosti implementace, míra splnění předepsaného rozhraní, míra splnění dodaných jednotkových testů apod.). Cvičící však přihlíží také k dalším aspektům, které mohou výsledné hodnocení daného řešení ovlivnit pozitivně či negativně: použité programátorské techniky a datové struktury; efektivita; přehlednost, strukturovanost a konzistence zdrojového kódu; úroveň textových komentářů (jsou-li zadáním vyžadovány) atd.

Splní-li student na konci semestru alespoň 4 témata semestrálních úloh (tj. úspěšně vyřešit a odevzdat prezenčně alespoň 4 témata), získá z předmětu zápočet. Dosahuje-li počet splněných a podmíněně splněných témat na konci semestru alespoň hodnoty 4, může se student přihlásit na zápočtový test a o udělení zápočtu rozhodne úspěšnost v tomto zápočtovém testu. Nesplní-li student ani jednu z uvedených podmínek, nemá nárok na udělení zápočtu.

Témata semestrálních úloh

 • První téma: Správa paměti
 • Druhé téma: Virtuální paměť
 • Třetí téma: Synchronizace
 • Čtvté téma: Systémová volání
 • Páté téma: Ovládání zařízení

Zápočtový test

Student se může přihlásit na zápočtový test, dosahuje-li jeho počet splněných a podmíněně splněných témat na konci semestru alespoň hodnoty 4. V takovém případě o udělení zápočtu rozhodne úspěšnost v tomto zápočtovém testu. Zápočtový test má podobnou formu jako prezenčně zadaná zápočtová úloha na cvičení, zadání testu však může být komplexnější a na vypracování řešení může být stanoven jiný časový limit.

Zápočtový test se bude předběžně konat první týden zkouškového období zimního semestru. V případě potřeby budou vypsány další termíny zápočtového testu v průběhu zkouškového období zimního semestru.

Rozhodnutí o tom, zda řešení zápočtového testu odevzdané studentem je dostatečné pro získání zápočtu, je plně v kompetenci cvičícího. Při hodnocení řešení cvičící vychází primárně z kritérií popsaných v zadání zápočtového testu (nutné vlastnosti implementace, míra splnění předepsaného rozhraní, míra splnění dodaných jednotkových testů apod.). Cvičící však přihlíží také k dalším aspektům, které mohou výsledné hodnocení daného řešení ovlivnit pozitivně či negativně: použité programátorské techniky a datové struktury; efektivita; přehlednost, strukturovanost a konzistence zdrojového kódu; úroveň textových komentářů (jsou-li zadáním vyžadovány) atd.

Každý student, který splňuje podmínky k připuštění k zápočtovému testu, může zápočtový test skládat nejvýše dvakrát. Jinými slovy, není-li student v řádném termínu v zápočtovém testu úspěšný, může se právě jednou přihlásit na opravný termín zápočtového testu. Toto však nezakládá nárok na vypsaní dalšího termínu konání zápočtového testu.

Výběrové semestrální práce

Po dohodě se cvičícím se studenti nebo týmy studentů mohou rozhodnout místo výše uvedených semestrálních úloh implementovat výběrovou semestrální práci. Zápočet bude v takovém případě udělen za úspěšné vypracování výběrové semestrální práce.

Výběrová semestrální práce typicky představuje implementační projekt v rámci reálně používaného operačního systému. Postup implementace výběrové semestrální práce se kontroluje na začátku zkouškového období zimního semestru, kdy je potřeba demonstrovat předem dohodnutý milestone. Podle složitosti zadání může tento milestone představovat buď výsledné řešení nebo pokročilou alfa-verzi řešení (v takovém případě mají studenti na vypracování výsledného řešení lhůtu zpravidla do konce zkouškového období letního semestru).

Konkrétní zádání výběrových semestrálních prací (včetně požadavků na výslednou implementaci, složení řešitelného týmu, závazných termínů a případně dalších kritérií nutných pro získání zápočtu) podléhá vždy individuálnímu schválení cvičícím. Rozhodnutí o tom, zda řešení výběrové semestrální práce je dostatečné pro udělení zápočtu, je plně v kompetenci cvičícího. Při hodnocení řešení cvičící vychází primárně z kritérií specifikovaných v zadání výběrové semestrální práce (nutné vlastnosti implementace, míra splnění předepsaného rozhraní apod.). Cvičící však přihlíží také k dalším aspektům, které mohou výsledné hodnocení daného řešení ovlivnit pozitivně či negativně: použité programátorské techniky a datové struktury; efektivita; přehlednost, strukturovanost a konzistence zdrojového kódu; úroveň komentářů a programátorské dokumentace atd. U řešitelských týmů může cvičící v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o selektivním udělení zápočtu jen některým členům týmu.

Témata výběrových semestrálních prací mohou navrhnout samotní studenti, případně je možné inspirovat se tématy anoncovanými cvičícím či vypisovanými autory různých operačních systémů (vhodným zdrojem jsou například témata pro Google Summer of Code). Zadání však musí mít přiměřenou obtížnost a pochopitelně netriviální vztah k předmětu Operační systémy. Typická zadání představují implementaci ovladače či nějakého rozšíření pro GNU/Linux, Windows, OS X, Solaris, HelenOS a podobně.

Materiály ke stažení

(*) neaktuální verze
(x) Doporučené balíčky pro Cygwin: make, makedepend, readline, libmpc3
(%) Doplňky pro Windows: MinGW/MSYS, makedepend-1.0.4.bin.win32.zip, shared_libs.bin.win32.zip

Hodnocení předmětu

Celkové hodnocení předmětu má dvě složky. První složku tvoří počet splněných a podmíněně splněných témat semestrálních úloh na konci semestru. Tento počet je hodnocen číslem U z intervalu [0, 1], které vyjadřuje procentuální podíl úspěšně splněných a podmíněně splněných témat. Druhou složku hodnocení tvoří písemná zkouška. Písemná zkouška je hodnocena číslem P z intervalu [0, 1], které vyjadřuje procentuální splnění požadavků zkoušky.

V případě, že student nebo tým studentů implementuje výběrovou semestrální práci, vyjadřuje číslo U míru splnění zadání a kvalitu odevzdané implementace.

Na obě složky hodnocení je kladen stejný důraz s tím, že výrazné nedostatky v jedné z obou složek hodnocení lze jen obtížně suplovat vyšším výkonem ve složce druhé. Výsledná známka je určena součinem obou hodnocení a následujícími koeficienty:

 • U × P >= 0.7 → 1
 • U × P >= 0.55 → 2
 • U × P >= 0.4 → 3
 • jinak 4

Získání zápočtu není nutnou podmínkou pro přihlášení se k termínu písemné zkoušky a udělení zápočtu je nezávislé na celkovém hodnocení předmětu.

Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2018-01-18