Experimental Analysis of Algorithms

Basic Information

News

Syllabus

Basic Information

Hlavní cíle, základní metody a programové prostředky experimentální algoritmiky. Ukázky použití metod matematické statistiky při zpracování experimentálních studíí o chování algoritmů. Metody výběru a simulace dat pro experimenty s algoritmy. V rámci cvičení vypracování samostatné experimentální studie konkrétního algoritmu (podle vlastního zájmu studentů). Předpokládají se základní znalosti pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Time and Location
Summer Term 2/2 Zk+Z
Information in SIS: TIN033

News

 • místo cvičení bude samostatná práce - analýza zvoleného algoritmu

Obsah přednášky a reference [PDF]

Experimentální analýza algoritmů je empirickým protějškem teoretické analýzy algoritmů. Je součástí širší disciplíny, která se nazývá Experimentální algoritmika (EA).

EA vznikla někdy po roce 1990, její vznik a rozvoj byl umožněn možnostmi moderních počítačů, zejména:

Provádět velké množství experimentů s rozsáhlými daty
Elektronicky publikovat výsledky
Vytvářet a sdílet knihovny efektivních implementací algoritmů
Vytvářet a sdílet soubory reálných i simulovaných testovacích dat

Cíle EA:

1) Uvádět algoritmy navržené teoretiky do praxe – to obnáší zejména:

Implementace, ladění, testování správnosti
Měření charakteristik (např. času, počtu určitých operací, výpadků z cache atd.)
Vytváření programových systémů jako vývojového prostředí pro tyto činnosti
Vytváření knihoven efektivních programů (včetně dokumentace)
Generování a vytváření knihoven testovacích dat
Tvorba prostředků pro vizualizaci, animaci, prezentaci výsledků

2) Vyhodnocením výsledků experimentů zpětně napomáhat teoretikům při navrhování lepších algortmů – např.:

Porovnávat algorimty se stejnou asymptotickou složitostí
Vyčíslovat „skryté“ konstanty v symbolech O, Ω, θ
Suplovat teoretické výsledky v případech, kdy nejsou známy
Studovat chování heuristických metod
Studovat vliv hierarchických pamětí na chování algoritmů
Formulovat nové otázky a hypotézy pro teoretickou analýzu

Následující odkazy mohou být užitečné, ale není zaručeno, že v nich najdete všechno, co budete pro svou práci potřebovat. Některé také během času už nemusí být aktuální, na druhé straně se neustále objevují další.

Úvodní a přehledové články o EA

B. M. E. Moret: Towards a discipline of Experimental algorithmics, in DIMACS series in Discrete Math. and Theoretical Comp. Sci. 59 (2002), 197 - 213 (původně in Proc. 5th DIMACS Challenge Workshop, 1996), PDF
Obsah: motivace, předmět zájmu a cíle EA

C. C. McGeoch: A bibliography of algorithm experimentation, tamtéž
Obsah: komentovaný přehled užitečné literatury z různých oborů

C. Demetrescu, G. F. Italiano: What do we learn from Experimental algorithmics?, in Proc. MFCS 2000, LNCS 1893, 36 – 51, PDF
Obsah: přehled existujících softwarových knihoven, souborů testovacích dat, systémů

Softwarové knihovny:

LEDA (Library of Efficient Data Types and Algorithms)
původní autoři K. Mehlhorn a S. Näher, 1989, spojeno s knihou K. Mehlhorn, S. Näher: LEDA – A Platform for Combinatorial and Geometric Computing, Cambridge Univ. Press, 1999, Link

Stony Brook Algorithm Repository
spojeno s knihou S. Skiena: Algorithm Design Manual, Springer 1997, 2. vydání 2008, Link

Knihovny testovacích dat:

Stanford GraphBase
Spojena s D. Knuthem a jeho knihou The Stanford GraphBase: A Platform for Combinatorial Computing, ACM Press, Addison-Wesley 1993 (paperback 2009), Link
Vyplatí se navštívit i osobní stránky D. Knutha, Link

Knihovna CATS (Combinatorial Algorithms Test Sets)
Projekt představili A. V. Goldberg a B. M. E. Moret v roce 1999 Spojená s časopisem ACM Journal on Experimental Algorithmics (JEA), Link

Nástroje pro vizualizaci a animaci

LEONARDO

Komplexní výpočetní prostředí

Systém LINK
vyvinut v Center for Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science (DIMACS) na Rutgers University

Časopisy věnované EA

ACM Journal on Experimental Algorithmics (JEA)

Konference

 • SEA – Symposium on Experimental Algorithm
 • WEA – Workshop on Experimental Algorithm
 • ExpCS – Workshop on Experimental Computer Science
 • ALENEX – Algorithm Engineering & Experiments
 • Dagstuhl Seminar on Experimental Algorithmics
 • WAE – Workshop on Algorithm Engineering

Statistický software

K EA patří i statistická analýza experimentálních výsledků.
Přehled statistického softwaru dostupného na MFF je na stránkách KPMS
Komentovaný přehled nejen softwaru je na http://www.stahroun.me.cz/ssysel/

Náhodné generátory

Přehled literatury o náhodném generování, softwaru a testů je např. na http://random.mat.sbg.ac.at/
Pro experimentování se používají simulační generátory, nikoli kryptografické

Protředky pro přesné měření času v experimentech

Čas běhu programu je silně ovlivněn konkrétním výpočetním prostředím (procesor, paměť, operační systém, …) a způsobem měření času (počítání cyklů procesoru, různé funkce odečítající čas, profilery, …). Je proto třeba hledat prostředky pro konkrétní konfiguraci počítače, operační systém a programovací jazyk. Zde si budete muset při vyhledávání informací poradit každý sám, protože je toho mnoho a navíc se to rychle mění.

Jednoduchá obecně platná doporučení:

Zabránit přístupu jiných uživatelů (odpojit počítač od sítě) a nechat běžet jen testovaný program
Omezit systémové služby na nutné minimum
Opakovat experiment několikrát s naprosto stejnými daty a z naměřených časů vzít např. průměr

Statistické metody pro vyhodnocování experimentálních dat

Dostupná a srozumitelná literatura je např.:

 • J. Anděl: Statistické metody, MATFYZPRESS, Praha 1998
 • K. Zvára, J. Štěpán: Pravděpodobnost a matematická statistika, MATFYZPRESS, Praha 1997
 • V. Dupač, M. Hušková: Pravděpodobnost a matematická statistika, Karolinum, Praha 1999
 • J. Antoch, D. Vorlíčková: Vybrané metody matematické statistiky, Academia, Praha 1992
Poněkud starší a obtížnější je:
 • C. R. Rao: Lineární modely statistické indukce a jejich aplikace, Academia, Praha 1978
Zajímavé je také nahlédnout do statistických tabulek (i když v době existujícího statistického softwaru se bez nich obejdeme), zejména legendárních:
 • J. Janko: Statistické tabulky, Nakladatelství ČSAV, Praha 1958, které obsahují kromě samotných tabulek i obsáhlé vysvětlující texty a příklady použití
Logo of Faculty of Mathematics and Physics
 • Phone: +420 951 554 267, +420 951 554 236
 • Email: info<at-sign>d3s.mff.cuni.cz
 •  
 • How to find us?
Modified on 2016-03-01