Semestr: zimní 2023/24
Přednáška: Čtvrtek, 12:20, N1 (Pavel Ježek)
Cvičení:
  Úterý, 9:00, SW2 (Jan Pacovský)
  Úterý, 10:40, SW2 (Jan Pacovský)
  Úterý, 12:20, SU2 (Filip Kliber)
  Úterý, 17:20, SW2 (Jan Pacovský)
  Středa, 10:40, SW2 (Martin Blicha)
  Středa, 14:00, N11 (Filip Kliber)
  Středa, 12:20, SW2 (Pavel Ježek)
Stránka v SIS: NPRG035
Zakončení: Zkouška a zápočet

Table of contents


[in English] This page contains information for Czech students of the Programming in C# Language course. For english, switch the language in the page header.

Náplň přednášek

1. přednáška

Doporučená literatura

Případně

Náplň cvičení

1. Cvičení

Informace o zkoušce

Zkouška probíhá primárně písemnou formou, a v každé zkouškové písemce je kolem 6 až 8 otázek (některé obsahují podotázky). U každé otázky, případně podotázky, je dole uvedeno, jaký maximální počet bodů (=N) lze za správně odpovězenou otázku/podotázku získat: N bodů získáte v případě, že je odpověď na otázku správně; 0,5 * N bodu získáte, pokud odpověď není zcela kompletní, ale jinak je správná (tj. nějaká malá část odpovědi chybí nebo je nepřesná); v ostatních případech získáte 0 bodů (tj. pokud v odpovědi chybí větší část, nebo je odpověď na otázku plně nebo i jen z části nesprávná).

Celkem lze z každé písemky získat maximálně 10 bodů. Mapování získaných bodů na výslednou známku je následující:

Body z písemky Výsledná známka
10 – 8,5 1
8 – 6,5 2
6 – 5 3
4.5 – 0 4

Každá zkoušková písemka trvá 150 minut, tj. ideálně 20 minut na každou otázku + 30 minut bezpečnostní rezerva. Po písemné části následuje ústní část, kde zkoušející se studentem prochází jeho písemku, a případně nepřesností/nejasností u některých odpovědí se ptá na doplňující otázky — na základě toho je určeno finální bodové hodnocení každé otázky. Základem hodnocení je ale vždy písemná část, tedy u otázky bez odpovědi nebo se špatnou odpovědí nelze ani po ústní části získat více než 0 bodů.

Níže budou pro ilustraci uvedena zadání vybraných písemek z již proběhlých termínů:

Doplňkové informace o zkoušce

Kromě informací uvedených ve slidech z první přednášky navíc pro zkoušky z NPRG035, NPRG038, a NPRG057 platí následující 2 body:

Modelový příklad 1:

Student X získá na 1. termínu známku 2 a odmítne ji. Na 2. termínu získá známku 3 a odmítne ji. Na 3. termínu získá známku 1.
Aktuální stav studenta X: 1. termín = propadlý, 2. termín = propadlý, 3. termín = 1, tj. student X zkoušku splnil s hodnocením 1.

Modelový příklad 2:

Student Y získá na 1. termínu známku 3 a odmítne ji. Na 2. termínu získá známku 4.
Aktuální stav studenta Y: 1. termín = propadlý, 2. termín = 4, tj. pokud chce zkoušku splnit, musí student Y přijít na 3. termín. Pokud na 3. termínu opět získá známku 4, tak zkoušku nesplnil.

Modelový příklad 3:

Student Z se nedostaví na 1. termín, na 2. termínu získá známku 3 a odmítne ji, na 3. termínu získá známku 4.
Aktuální stav studenta Z: 1. termín = propadlý, 2. termín = propadlý, 3. termín = 4, tj. student Z zkoušku nesplnil.

Informace o zápočtu

Pro získání zápočtu je nutné splnit tři podmínky:

1. Zápočtový test

Naprogramovat a odladit jeden jednoduchý příklad v časovém limitu 3 hodiny. Koná se během zkouškového období v počítačové laboratoři. Celkem pět pokusu na splnění testu, maximálně však tři během zimního zkouškového období (další pak případně v letním termínu).

2. Zápočtový program

Termíny NPRG035 (zima) i NPRG038 (léto), NPRG057 (léto), NPRG064 (léto):

Požadavky na program z NPRG035, NPRG064 (zdrojového kódu v jazyce C# ⇒ nevygenerovaný (ručně psaný) rozumný kód včetně rozumných komentářů):

Požadavky na program z NPRG038, NPRG057 (zdrojového kódu v jazyce C# ⇒ nevygenerovaný (ručně psaný) rozumný kód včetně rozumných komentářů + netriviální a rozumné použití některé z „technologií“ probíraných v NPRG038, resp. NPRG057 [více viz dané předměty]):

Poznámka: Každý zápočtový program, který splňuje požadavky NPRG038, resp. NPRG057, splňuje i požadavky NPRG035 (tj. lze odevzdat jeden program za oba předměty).
Poznámka: rozumný/rozumné = na požádání posoudí cvičící

POZOR! Osobní předvedení je součástí odevzdání. Na předvádění si připravte několik slidů shrnujících: hlavní funkce programu + hlavní řešené problémy + nástin architektury.

3. Domácí úkoly

Na cvičeních se budou postupně zadávat domácí úkoly, za jejichž vyřešení obdržíte body. Povinnost vám bude uznána pokud získáte dostatečné množství bodů. Získání většího množství bodů vám může pomoct získat body i ke zkoušce dle tabulky níže. K uznání povinnosti je třeba získat alespoň 80b.

Všechny domácí úkoly postupně najdete v ReCodExu pro NPRG035. Tam je také řešte a odevzdávejte. POZOR: Na úkoly zadané na cvičení je standardní deadline 7 dní (tj. do začátku příštího cvičení)!

Upozornění: Domácí úkoly jsou samostatnou prací, jejímž cílem je zhodnotit schopnost studenta samostatně vypracovat složitější program v jazyce C#. Pokud bude zjištěno, že některý student odevzdal cizí řešení (např. několik studentů odevzdalo různé instance stejného řešení některého domácího úkolu, apod.), bude to považováno za pokus o podvod. Všichni takoví studenti nesplní předmět NPRG035 v tomto akademickém roce a přicházejí o možnost uznání splněných povinností v roce příštím; případně bude disciplinární komisi UK MFF doporučeno jejich vyloučení ze studia!

Za nadstandardní množství bodů z úkolů je možné získat body ke zkoušce, a sice takto:

Celkem lze tedy získat až 2 silné bonusové body a až 1 slabý bonusový bod do zkoušky z NPRG035 (hodnocení zkoušky viz slidy z první přednášky). Pozor — tyto silné bonusové body se budou započítávat pouze při 1. pokusu o složení zkoušky (tj. při svém 2. i 3. pokusu mají všichni 0 silných bonusových bodů). Nerozlišuje se z jakého důvodu student přichází na 2. nebo 3. termín (tj. zda např. odmítl známku na 1. termínu). Slabé bonusové body se budou započítávat při všech pokusech o složení zkoušky, ale pozor: slabé bonusové body nedokáží prorazit bariéru mezi známkou 4 a známkou 3 (tj. pokud po přičtení silných bonusových bodů stále vychází známka 4, tak se slabé bonusové body do výsledku zkoušky nezapočítávají).

Poznámka: Virtuální cvičení je určeno pro studenty, kteří nechtějí chodit na cvičení (např. protože minulý rok nestihli dodělat pouze zápočtový program, splnit zápočtový test, apod.).

Uznávání povinností z minulých let

Pokud jste tento předmět měli zapsaný loňský akademický rok a splnili jste pouze některé z povinností potřebných pro udělení zápočtu, může vám je po explicitním požádání (např. při předvádění zápočtového programu) uznat váš letošní cvičící (lze uznat domácí úkoly, zápočtový test, odevzdaný a schválený zápočtový program). Téma zápočtového programu (pokud ho ještě nemáte dokončený) nemusí být novým cvičícím uznáno. Pokud jste v loňském roce úspěšně složili zkoušku, ale nepodařilo se vám získat zápočet, lze opět po explicitním požádání požádat o uznání zkoušky. Toto je iniciativa vyučujících tohoto předmětu a nelze ji požadovat po studijním oddělení!