GitLab: where it is and how do I sign in?

When talking about GitLab at this course, we will always refer to the faculty instance at https://gitlab.mff.cuni.cz.

For login (username) you will be using your CAS credentials, i.e. the same ones as you use for SIS. Use the username derived from your first and family name (such as doejohn) instead of the numerical one.

If it does not work, please, try changing your CAS password (even if you change it to a temporary password and then back to the original one) to trigger a new password synchronization. If that does not help, contact us at teachers-nswi177@d3s.mff.cuni.cz.

Your first login will activate your account there. Only after that we are able to assign you to your project where you will submit your solutions.

Note that for some accounts, projects were enabled only after you filled-in your e-mail address in your profile.

Also note that without an active account you will not be able to submit the graded tasks and pass this course.

GitLab: kde ho najdu a jak se tam přihlásím?

Pokud budeme v tomto předmětu mluvit o GitLabu, budeme vždy mínit fakultní instanci na adrese https://gitlab.mff.cuni.cz.

Pro přihlášení využijte přihlašovací údaje z CASu, tedy tytéž co fungují do SISu. Použijte login odvozený od vašeho jména a příjmení (např. novakja) místo toho číselného.

Pokud tohle nefunguje, prosím, změňte si heslo v CASu (stačí na nějaké dočasné a zpátky na původní). To by mělo vynutit novou synchronizaci hesel. Pokud ani to nepomůže, ozvěte se nám na teachers-nswi177@d3s.mff.cuni.cz.

Vaše první přihlášení vám zaktivuje váš účet. Až poté vám budeme moci připravit projekt, kam budete odevzdávat svá řešení.

U některých účtů se projekty objevily až po zadání e-mailové adresy do vašeho profilu.

Bez aktivovaného účtu nebudete moci odevzdávat hodnocené úlohy a předmět tak dokončit.

Will the lectures and labs be recorded?

Typically, recording a session decreases the interactivity as students are more hesitant to participate.

Hence, we will not record any of the labs.

The first lecture will be recorded, for subsequent lectures we are still not sure about the format, hence it is still not decided.

Budou přednášky a cvičení nahrávána?

Typicky nahrávání tlumí interaktivitu protože studenti se více ostýchají se zúčastnit.

Takže žádné ze cvičení nahrávané nebude.

První přednáška bude nahrána, u dalších jsme se ještě nerozhodli, protože ještě pořád zvažujeme formát dalších přednášek.

Can I use a different operating system?

Well … yes, but be prepared that some things will not work. For example, WSL might seem to work but you may encounter unexplainable behaviour that is very difficult to reproduce and debug. In other words, you will be on your own. Other Unix flavors also have different behaviour in some cases.

This course is about GNU/Linux. Use it for your everyday work (other courses, photo editing or watching a movie) and you may actually find out that it is much easier and comfortable to use than other environments. If you approach it as a must-be evil that you need to live with to pass this course, (a) you might actually have problems passing the course easily and (b) you are deliberately throwing away a chance to broaden your horizons and learn something new.

The truth is that many of the tools we will be using are cross-platform. But GNU/Linux (or some of its ancestors) is their native environment where they perform the best.

Mohu používat jiný operační systém?

Mňo … ano, ale počítejte s tím, že některé věci nebudou fungovat. Na příklad WSL se zdá, že celkem funguje, ale můžete narazit na nevysvětlitelné chování, které se těžko reprodukuje a ladí. Čili bude to jen na vás, jak si s tím poradíte. Ostatní systémy z Unixové rodiny mají občas také odlišné chování.

Tenhle předmět je o GNU/Linuxu. Začněte ho používat pro vaši každodenní práci (další předměty, úprava fotografií, koukání na filmy atd.) a možná zjistíte, že je mnohem jednodušší a pohodlnější než jiná prostředí. Pokud k němu budete přistupovat jako k nutnému zlu, které musíte nějak přežít, tak (a) vám to pravděpodobně zkomplikuje splnění kurzu a (b) cíleně zahazujete příležitost rozšířit si své obzory a naučit se něco nového.

Pravdou je, že mnoho nástrojů, které budeme používat funguje i na jiných platformách. Ale GNU/Linux (nebo některé z jeho předchůdců) je jejich přirozené prostředí, kde fungují nejlépe.

Is it mandatory to attend the labs?

No. We try to provide all needed information on pages dedicated to labs. We expect (and encourage you to do so) you will attend the labs if you are unsure about some of the tasks, if you get lost or do not understand something.

If everything is clear (or you already passed similar course somewhere else), you do not need to come. But you are welcomed to attend and participate.

Just do not forget to submit solutions to the graded tasks in time.

Je účast na cvičeních povinná?

Ne. Budeme se snažit poskytnout veškeré informace na stránkách ke cvičení. Očekáváme (a doporučujeme) abyste na cvičení chodili, pokud si u některých úloh nebudete jistí řešením, ztratíte se v tématu nebo nebudete něčemu rozumět.

Pokud bude všechno jasné (nebo jste už podobný kurz absolvovali jinde), nemusíte chodit. Ale rádi vás tam uvidíme.

Jen nezapomeňte včas odevzdat hodnocené úlohy.

Can I use other distribution than Fedora?

Sure, there shall not be any problem.

There are differences in package naming across distributions thus the packages names we mention may slightly differ.

The only big issue we encountered last year was that some distributions still prefer Python 2 as the default (so that package python-something refers to Python 2 version of something and for Python 3 you need to install python3-something). All our examples will target Python 3 as Python 2 reached EOL last year.

There will be of course differences when we talk about installation and package management but the general steps are virtually the same across all major distributions (and if you use some special distribution, you already know what you are doing hence you should be able to translate the commands to your environment).

Mohu používat jinou distribuci než Fedoru?

Jistě, v tom by neměl být žádný problém.

Mezi distribucemi se občas liší názvy balíčků, takže jména zmiňovaná v materiálech bude možná nutné upravit.

Jediný větší problém, na který jsme narazili loni, byl, že některé distribuce stále ještě preferují Python 2 jako výchozí (takže balíček python-neco se odkazuje na verzi s Pythonem 2, zatímco pro verzi s Pythonem 3 je potřeba instalovat python3-neco). Všechny naše příklady budou cílit na Python 3, protože Python 2 skončil minulý rok.

A určitě budou rozdíly, až se budeme bavit o instalaci a správě balíčků, ale obecně není mezi hlavními distribucemi velký rozdíl (a pokud máte nějakou speciální, asi víte co děláte a nebude pro vás problém si příkazy upravit).