Semester: summer 2020/21
Lectures:
  Tuesday, 13:10-14:40 (every other week, Czech), Zoom (Vojtěch Horký)
  Wednesday, 10:40-12:10 (every other week, English), Zoom (Vojtěch Horký)
Labs:
  Zoom links are in your GitLab projects or in SIS.
  Monday, 10:40, Zoom (David Čepelík)
  Monday, 10:40, Zoom (Vojtěch Horký)
  Monday, 14:00, Zoom (Filip Kliber)
  Monday, 14:00, Zoom (Jan Uhlík)
  Monday, 15:40, Zoom (Vít Kabele)
  Monday, 17:20, Zoom (Vít Kabele)
  Thursday, 17:20 (English), Zoom (Vojtěch Horký)
  Thursday, 17:20, Zoom (Nikola Kalábová)
  Friday, 9:00, Zoom (Terézia Dorčáková)
  Friday, 9:00, Zoom (Pavel Turinský)
  Friday, 10:40, Zoom (Lukáš Ondráček)
Page in SIS: NSWI177
Grading: Graded credit
Mailing list: nswi177@d3s.mff.cuni.cz

Previous year: 2019/20

About

The goal of the course is to acquaint students with the principles of UNIX and operating systems based on GNU/Linux. The course focuses primarily on the practical aspects of working in a UNIX-like environment and basic administration tasks. The graduates are expected to be capable of installing, configuring, and (with the use of scripting) effectively using tools and services that serve as the basis of a modern software development infrastructure.

O předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy unixových systémů a operačních systémů na bázi GNU/Linux. Předmět se zaměřuje převážně na praktické aspekty práce v unixovém prostředí a základní administrátorské úlohy. Absolventi kurzu by se měli orientovat v prostředí linuxových OS a být schopni instalovat, konfigurovat a (s využitím skriptování) efektivně využívat nástroje a služby, které přestavují základní stavební prvky moderní infrastruktury pro vývoj software.

Syllabus

  • Basic concepts. Filesystem. Users, groups, and permissions.
  • Administration basics. System installation. Software package management. Network interface configuration.
  • Work on remote machines. Authentication, private keys. Data transfer.
  • Shell environment. Scripting, regular expressions and text processing.
  • Software development infrastructure. Build systems. Version management systems and services.

Sylabus

  • Základní pojmy. Systém souborů. Uživatelé, skupiny, oprávnění.
  • Základy administrace. Instalace systému. Správa softwarových balíčků. Konfigurace základních služeb a sítě.
  • Práce na vzdálených strojích. Autentizace, privátní klíče. Přenos dat.
  • Práce v shellu. Skriptování, regulární výrazy a zpracování textu.
  • Infrastruktura pro vývoj software. Build systémy. Systémy a služby pro správu verzí.